Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej SeniorPol24.pl jest Mirosława Lubomska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą SeniorPol24 Care Mirosława Lubomska z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ulicy Rynek Staromiejski 36/38, NIP: 8791636565, REGON: 341571744, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dalej „Administrator”, będący/a jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony SeniorPol24.pl w przypadku:
  1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres e-mail,
  3. Numer telefonu.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 4. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym organizacyjnie z Administratorem.
 3. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
  2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
  6. Sprzeciw – art. 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można się z nami skontaktować:
  1. e-mailowo na adres iod@seniorpol.com,
  2. telefonicznie pod numerem 507-956-956,
  3. osobiście w siedzibie firmy w Toruniu (87-100) przy ulicy Św. Katarzyny 9/11 lok.13.
 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3 POLITYKA COOKIES

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora strony SeniorPol24.pl.

CZYM SĄ COOKIES

Cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie na stronach internetowych.

RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;;
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 1. Na stronie portalu wykorzystujemy Cookies techniczne i analityczne.
  1. Techniczne Cookies są niezbędne dla prawidłowego działania portalu. Wykorzystujemy je, aby:
   • zoptymalizować naszą stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu Twój komputer, tablet czy telefon wyświetli ją poprawnie i czytelnie;
   • zapamiętać, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści.
  1. Z analitycznych Cookies korzystamy po to, aby:
   • ulepszyć funkcjonowanie naszej strony internetowej,
   • mierzyć, nie identyfikując Twoich danych osobowych, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych,
   • miedzy innymi, przy wykorzystaniu analitycznych Cookies, tworzymy zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest nasz serwis. Te działania pozwalają nam na stałe udoskonalanie struktury i zawartości portalu, by w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 2. Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 3. Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookies.

COOKIES ZEWNĘTRZNE

 1. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
  1. Google Analytics

MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych Cookies.
 2. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 3. Informacje o sposobie wyłączenia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach:
  1. Internet Explorer
  2. Mozilla Firefox
  3. Google Chrome
  4. Opera
  5. Safari

WYMAGANIA SERWISU

 1. Ograniczenie zapisu i dostępu do Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 2. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najlepszej jakości usług informujemy, że zmiany ustawień dotyczących Cookies, poprzez odrzucenie zapisywania Cookies, mogą spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności bez konieczności informowania o tym użytkowników.
  1. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności zawsze będą publikowane na tej stronie.
  2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.